• Projekt MŠMT na nákup diagnostických materiálů pro školní rok 2015/2016

V letošním roce SPC využilo nabídku na nákup potřebných diagnostických nástrojů. Z tohoto vypsaného projektu byla schválena dotace ve výši 20 000,- Kč, za kterou byla zakoupena komplexní diagnostická pomůcka pro předškolní věk Klokanův kufr, která byla vytvořena na základě pedagogy uznávané publikace Diagnostika dítěte předškolního věku (tuto publikaci SPC vlastní). Jedná se o ryze český výrobek, který byl certifikován podle nových bezpečnostních evropských norem CE. Sleduje dítě v deseti oblastech vývoje, hodnotí, posiluje, nachází řešení
a pomáhá v rozvoji oslabených oblastí zraku, sluchu, paměti, motoriky a řeči. Jedná se o zcela ojedinělý soubor pomůcek vytvořený českou speciální pedagožkou Jiřinou Bednářovou.

 • Dotační programy pro rok 2016, které vyhlásilo statutární město Olomouc

Ve spolupráci s panem Vojákem SPC zažádalo o příspěvek na zakoupení diagnostických nástrojů, a to: metoda ACFS pro speciální pedagogy (15 700,- Kč) a SCÉNOTEST pro psychologa (33 400,- Kč).  Dotace byla schválena ve výši 20 000,- Kč, za který byl zakoupen test ACFS. Jedná
se o dynamickou pedagogickou diagnostiku, která umožňuje poznávat dítě odlišným způsobem než tradiční používaná diagnostika. Zajímá se o to, jakými cestami dospívá dítě k výsledku, jaké znalosti a dovednosti při zpracování problému využívá. Hledá kritická místa, která je třeba dítěti vysvětlit, na která je důležité se soustředit při dalším rozvíjení.

U předškolních dětí tato diagnostika vychází přímo ze hry.

 • MAPP II – Místní akční plán vzdělávání – Rovné příležitosti – Mgr. Kociánová
 • Projekt Podpora efektivnějšího využívání bezdrátových technologií dětmi se sluchovým postižením – PdF UP Olomouc – Mgr. Tichá. Cílem je zjistit, jak sluchové postižení dítěte ovlivňuje život rodiny, co sluchové postižení přináší a co rodičům pomáhá. Výsledkem výzkumu budou autentické výpovědi rodičů, které budou k dispozici dalším rodičům, lékařům, zdravotníkům, pedagogům, studentům podobných oborů.
  •  

 

 • Rozvojový program MŠMT – Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2018 v celkové výši 31 600,- Kč

Token test – vychází z potřeby zda, a na kolik klient rozumí mluvenému textu.

Diagnostická baterie kognitivních procesů (CAS 2) – soubor psychodiagnostických metod pro mapování kognitivních procesů, resp. Způsobů řešení problémů dětí a dospívajících.

Posuzovací škála dětského autismu (CARS 2) – kompletní metoda diagnostiky poruch autistického spektra.

Diagnostika struktury matematických schopností (DISMAS) – mapuje rozvoj základních matematických znalostí v předškolním věku a na prvním stupni ZŠ, lze jej využít i u žáků II. stupně ZŠ, kteří mají potíže v matematice.

  •  

 

  •  

 

 • Rozvojový program MŠMT – Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2019 v celkové výši 80 600,- Kč

Baterie diagnostických testů gramotnostních dovedností pro žáky 6. až 9. ročníku ZŠ, což je pokračování stejné baterie určené pro žáky 2. – 5. ročníků ZŠ. S tímto testem již máme dobré zkušenosti a jsme s ním spokojeni.

Conners 3 – test zaměřený na posouzení projevů ADHD a komorbidních poruch (porucha opozičního vzdoru, porucha chování), ale též na výskyt obecně psychopatologických symptomů.

TOMAL-2 komplexní pamětní test.

Wechslerova inteligenční škála pro dospělé (WAIS-III)test určený na diagnostiku intelektových schopností adolescentů a dospělých.

MABC-2 – test motoriky pro děti – test je určen pro hodnocení úrovně motoriky a identifikaci stupně a charakteru motorických obtíží, resp. vývojové poruchy pohybové koordinace u dětí ve věku 3 – 16 let.

  •  

 

  •  

 

 • Rozvojový program MŠMT – Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2020 v celkové výši 85 000,- Kč

IDENA – posuzovací škály a didaktické testy k vyhledávání nadaných žáků v oblasti matematiky, českého jazyka, přírodních věd.

Inteligenční a vývojová škála pro předškolní dětí (IDS-P) – Komplexní a diferencované vývojově psychologické hodnocení dětí ve věku 3 – 5 let v oblasti kognitivního i celkového vývoje.

MSCEIT – Test emoční inteligence – test k měření schopností, které dohromady utvářejí emoční inteligenci. Test je možné využívat u adolescentů od 16 let a dospělé populace. Woodcock-Johnson IV – test určený k diagnostice rozumových schopností a školních dovedností dětí i dospělých. Normy pro českou verzi byly vytvořeny na vzorku 936 osob a umožňují použití testu od 5 do 60 let.

BRIEF – Škála hodnocení exekutivních funkcí u dětí – dotazník pro rodiče a učitele dětí ve školním věku, který umožňuje zhodnotit a posoudit exekutivní funkce chování dětí v domácím i školním prostředí.

Barevný test cesty pro děti – screeningový test zaměřený na hodnocení pozornosti u dětí ve věku od 5 do 7 let.

Piers-Harris 2 – sebehodnotící dotazník s 60 položkami, česká standardizace je určena pro děti a adolescenty ve věku od 9 let do 18 let.

d2-R – standardizovaná metoda zaměřená na výkonnost kognitivních funkcí. Měří tempo a pečlivost pracovního výkonu při rozlišování podobných vizuálních podnětů a umožňuje tak posouzení různých kvalit pozornosti. Využití testu je možné mj. v oblasti profesního poradenství, dopravní, sportovní, pedagogické psychologii, ve výchovném poradenství.

Krátký inteligenční test – KIT – určen ke screeningovému hodnocení intelektových schopností. Normy na základě aktuální standardizace umožňují použití testu od 12 do 59 let a 11 měsíců.

Překlad do znakového jazyka