Speciálně pedagogické centrum

Speciálně pedagogické centrum (dále jen centrum) je školským poradenským zařízením a je součástí Střední školy, základní školy a mateřské školy pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4.

Centrum poskytuje bezplatně speciálněpedagogické, psychologické a sociálně právní služby, a to na žádost klientů, jejich zákonných zástupců, škol nebo školských zařízení.

Centrum je zaměřeno na klienty se sluchovým postižením, s vadou sluchu v kombinaci s jiným postižením a s hluchoslepotou. Působnost centra je dle zájmu rodiny, především v Olomouckém kraji.

Činnost centra se uskutečňuje ambulantně na pracovišti centra a návštěvami pedagogických pracovníků centra ve školách a školských zařízeních, případně v rodinách.

 

Činnosti centra:

 

Překlad do znakového jazyka