Mateřská škola poskytuje vzdělávání dětem se sluchovým postižením, s těžkými vadami řeči a s kombinovaným postižením ve věku od tří zpravidla do šesti (sedmi) let. Děti jsou podle speciálních vzdělávacích potřeb rozděleny do čtyř tříd, v každé z nich je maximálně šest dětí.

Základní filozofií naší MŠ je rozvíjet každé dítě tak, aby na konci předškolního věku bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, aby zvládalo v co nejvyšší míře a s osobním nasazením všechny nároky, které ho čekají, jak s nástupem do školy, tak v běžném životě.

Úkolem předškolního vzdělávání je doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Předškolní vzdělávání má smysluplně obohacovat denní program dítěte v průběhu jeho předškolních let a poskytovat mu odbornou péči, usnadnit dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu.

Vzdělávání je maximálně přizpůsobené vývojovým, fyziologickým, emocionálním a sociálním potřebám dětí. Probíhá dle ŠVP (školní vzdělávací program) – „BUDEME SI SPOLU HRÁT, TY BUDEŠ MŮJ KAMARÁD“, který vychází z  RVP PV (rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání).

 

Charakteristika vzdělávání:

 • v komunikaci s dětmi využíváme všech dostupných metod totální komunikace – mluvené slovo, český znakový jazyk, prstová abeceda – daktyl, prvky VOKS, komunikace pomocí fotografií aj.
 • preferujeme individuální přístup – ve třídě je max. 6 dětí, k dispozici je jim nejen pedagožka, ale i její asistentka
 • vzděláváme v mluvené řeči děti nedoslýchavé a uživatele kochleárního implantátu za využití moderních komunikačních technologií a audiovizuálních pomůcek
 • každodenně provádíme individuální i skupinovou logopedickou intervenci
 • úzce spolupracujeme se speciálními pedagogy a psychologem SPC naší školy
 • v odpoledních hodinách probíhají pro předškolní děti zájmové aktivity – výtvarné, keramické, grafomotorické, jóga
 • systematická profesionální podpora dětí a spolupráce s učiteli ze základní školy
  je samozřejmostí
 • rozvíjíme celkovou osobnost dítěte, zaměřujeme se na samostatnost, zodpovědnost
  a orientaci ve společnosti
 • během školního roku se děti účastní projektových dnů a některých již tradičních akcí např. uspávání broučků, vánoční besídka pro rodiče, karneval, velikonoční dílna pro děti a rodiče, oslava Dne dětí, výlety, pravidelné návštěvy a zhlédnutí pohádkových představení v Divadle hudby v Olomouci, ukázková hodina pro rodiče apod.

 

 

Překlad do znakového jazyka