Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4

Střední škola, základní škola a mateřské škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 je zařazena do sítě škol přímo řízených MŠMT. Součástí školy, jak již z názvu vyplývá, je mateřská, základní a střední škola, ale také internát, školní družina a školní klub, speciálně pedagogické centrum a školní jídelna s kuchyní. Základním posláním školy je především výchova a vzdělávání sluchově postižených dětí či dětí postižených více vadami ve věku od tří let. Úspěšně se ve škole vzdělávají také děti a žáci s narušenou komunikační schopností, kterým ve výchovně-vzdělávacím procesu vyhovují metody využívané pro vzdělávání neslyšících. Velký zájem je také o střední školu – praktickou školu dvouletou, kterou navštěvují a úspěšně absolvují žáci s těžkým kombinovaným postižením nejen v kombinaci s postižením sluchovým.

Vzdělávání ve škole pro sluchově postižené v Olomouci vychází ze své stodvacetileté tradice. Zakládá se na odborném, osobním a přátelském přístupu speciálních pedagogů a respektuje potřeby komunity sluchově postižených. Všichni zaměstnanci školy mají největší zájem vytvořit pro děti všech věkových kategorií optimální prostředí, které pro ně zároveň bude tou nejlepší přípravou na další studium i na běžný život ve většinové společnosti.

Hlavním dorozumívacím prostředkem v základnímateřské škole je totální komunikace. Jedná se o vstřícnou komunikační metodu, která zahrnuje znakový jazyk, znakovanou češtinu, mluvenou řeč, odezírání, sluchovou výchovu a reedukaci sluchu, prstovou abecedu, obrázky, pantomimu a vlastně všechny prostředky, které se ke komunikaci nabízejí. Zásadou školy je však respektování přání rodičů vzdělávat jejich děti přednostně znakovým jazykem. Učitelé, asistenti a vychovatelé volí vždy takové vzdělávací metody, které jsou pro žáky ty nejvhodnější. Jedním ze stěžejních cílů všech pedagogů je odstranit komunikační bariéry mezi dětmi se sluchovým handicapem a slyšícími dětmi, potažmo
se slyšící společností. Zajišťují však co nejvíce příležitostí pro kontakt s komunitou neslyšících.

Střední škola – praktická škola dvouletá je součástí školy pro sluchově postižené v Olomouci již bezmála deset let. Jejími prvními absolventy byli žáci hluchoslepí. Na toto, pro vzdělávání nejtěžší, postižení se škola specializovala jako jediná v České republice. V současnosti je praktická škola dvouletá v oboru studia „Ruční práce a příprava pokrmů“ určena žákům s různým typem a stupněm zdravotního případně sociálního znevýhodnění. Díky osobnímu zájmu všech zaměstnanců školy se žáci vzdělávají jak v teorii, tak v praktických činnostech v takřka rodinném prostředí. Praxe však úspěšně probíhá i na odloučených pracovištích.

Nejen zkušený pedagogický personál, odborný přístup a bohatá, více jak stoletá tradice školy, ale i špičková úroveň vybavenosti tříd, tvoří vysoký standard školy. Děti mateřské školy a žáci všech stupňů školy mají k dispozici prostorné a útulné třídy, odborné učebny a pracovny, divadelní sálek, saunu, dvě venkovní hřiště s umělým povrchem, atletickou dráhu, dětské hřiště, zahradu, přírodní učebnu, školní lyže, kola a koloběžky. Děti ze vzdálenějších lokalit nebo děti místní, které upřednostňují možnost pobytu v komunitě neslyšících, mají možnost být ubytovány na internátě. Zde bydlí v příjemných dvoulůžkových až třílůžkových pokojích. Po vyučování mají děti možnost navštěvovat také
školní družinu a školní klub. Stejně jako internát nabízejí dětem i tato školská zařízení široku škálu volnočasových aktivit.

Nedílnou součástí školy je Speciálně pedagogické centrum, které má v péči sluchově postižené děti, žáky a studenty od tří let do ukončení jejich školní docházky, respektive studia. Ve spolupráci se školou tvoří zázemí a centrum odbornosti pro vzdělávání sluchově postižených na všech úrovních pro celý Olomoucký kraj.

Areál školy je řešen bezbariérově. Komplexní péče o děti navštěvující školu pro sluchově postižené v Olomouci zahrnuje zdravotní péči včetně možnosti vyšetření sluchu. Škola vlastní audiometr a akustickou kabinu. Orientační vyšetření sluchu využívají také klienti speciálně pedagogického centra, které je součástí školy. Školní pedagogická administrativa je vedena v programu Bakaláři. Využití tohoto softwaru vzrůstá s rozšiřující se infrastrukturou školy a zabezpečením vnitřní sítě.

SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené v Olomouci je zařazena do sítě fakultních škol UP Olomouc. Studenti UP Olomouc, ale také studenti středních pedagogických škol, mají možnost absolvovat náslechy a souvislé pedagogické praxe pod vedením odborných pedagogů na všech úsecích školy. Za pomoci speciálních pedagogů realizují své diplomové, semestrální, či ročníkové práce. Někteří z pedagogů školy vyučují na PdF UP, publikují, jsou autory speciálních učebnic, pořádají odborné semináře či osvětová setkání pro rodiče postižených dětí, odbornou veřejnost a ostatní zájemce.

Škola v rámci tzv. doplňkové činnosti poskytuje stravovací služby cizím strávníkům, ubytovací služby, pronájem kluboven, učeben a společenské herny, pronájem tělocvičny, venkovních hřišť a sauny. Tyto služby škola nabízí především organizacím pracujícím s dětmi a mládeží. Veškeré uvedené možnosti využívají cizí návštěvníci a nájemci v souladu s provozem a potřebami školy na základě smluvních vztahů.

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené v Olomouci sídlí se všemi svými objekty nedaleko historického centra Olomouce na třídě Kosmonautů. Svou výhodnou polohou je velmi dobře přístupná místní dopravou nejen ze všech směrů Olomouce,
ale i z nádraží ČD a ČSAD. Žáci školy tak mají možnost učit se samostatnosti při docházce do školy.

Důležitou skutečností je atmosféra školy. Ta dýchne na každého návštěvníka a provází ho po celou dobu jeho pobytu ve školních prostorách. Atmosféru vytvářejí především děti. Atmosféru však dělá také výzdoba školy vedená citlivou rukou výtvarníků, stále aktuální fotodokumentace, která vypovídá o pestrém školním i mimoškolním životě a ovšem i o zájmu zaměstnanců o pedagogickou činnost. Atmosféru dělá také školní strava připravovaná „na míru“ potřebám jednotlivých dětí, ale také fakt, že pan školník zná děti jménem a umí se při vhodných příležitostech zapojit do jejich činnosti. Stejně tak, jako to podobně umí a dělají všichni zaměstnanci školy, bez jednoho každého z nich by naše škola nebyla tou, kterou je. „… školou, do níž se děti těší, kde každý ví, co má dělat a dělá to rád.“

Mgr. Martina Michalíková, ředitelka školy

Rozhovor ředitelky školy Mgr. Martiny Michalíkové v Českém rozhlasu Olomouc 

Překlad do znakového jazyka