EVVO – environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Program EVVO (plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty) je zacílen na zprostředkování ekologické gramotnosti žákům naší školy. Prostřednictvím nejrůznějších aktivit vedeme žáky k získání základních dovedností a znalostí potřebných k pochopení vztahů člověka a biosféry, řešení ekologických problémů a prevenci jejich vzniku. Náplň programu vychází z poznatků ekologie a přírodních věd. Zabýváme se mechanismy vlivu člověka na životní prostředí a prevencí jeho znečišťování. Učíme se o využívat přírodní zdroje (například ve formě energií), hospodařit s odpady, zabýváme se ne/obnovitelnými přírodními zdroji, změnami klimatu, ochranou přírody a péčí o lidské zdraví.

Do plnění programu jsou zapojeni všichni žáci, pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci a rodiče. Veškeré školní aktivity respektují zásady ochrany přírody, žáci jsou vedeni k pozornému a citlivému vztahu k přírodě, zdravému životnímu stylu (dodržování pitného režimu, dobré osvětlení a vytápění místností, estetické prostředí školy, hřiště a zahrady přizpůsobené hře a relaxaci).

Navazujeme spolupráci s jinými školami, ekocentry, atd. Postupně upravujeme systém nakládání s odpady, vodou a energiemi, zlepšujeme kvalitu prostředí školy, využíváme recyklované materiály a budujeme funkční školní zahradu. Veškeré tyto aktivity by měly vést k žádoucímu jednání žáků, ovlivňovat jejich vztah k přírodě, odpovědnost za jednání vůči prostředí a působit na utváření životních hodnot a životního stylu ve smyslu udržitelného rozvoje.

Koordinátor EVVO: Lenka Lelková

Kontaktní email: lenka.lelkova@sluch-ol.cz

Dlouhodobé záměry školy v oblasti EVVO jsou do oficiálních dokumentů školy zapracovány následovně:

  • ŠVP – zapojení průřezového tématu v rámci pevného obsahu vyučování.
  • Školní program EVVO – koncepce dlouhodobého strategického plánu.
  • Roční program EVVO – koncepce krátkodobého plánu.
Ekologické plány
Granty a ocenění

Informativně:

            Další vzdělávání                              Projektové dny                               Spolupracující organizace