Školská rada

Členové

Informace o výsledcích

Kontakty

 

 

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) se při středních a základních školách zřizuje školská rada. Školská rada při SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené v Olomouci, Kosmonautů 4 byla zřízena 1. listopadu 2005.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

Funkční období členů školské rady je tři roky.

 

Jednací řád školské rady při SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4

Jednací řád školské rady zřízené 1. listopadu 2005 usnesením z jednání ze dne 1. 11. 2005, Č.j.: 32 076/2005-24 v Praze, Karmelitská 7.

Jednací řád je vydán na základě zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 1
Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“)

Článek 2
Školská rada se schází ke svým schůzím podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termíny schůzí se stanoví s ohledem na působnost školské rady stanovené školským zákonem. Schůze školské rady svolává předsedkyně školské rady formou elektronické pošty nejpozději 14 dní před jejím zasedáním.

Článek 3
Program jednání navrhuje předseda školské rady, v jeho nepřítomnosti jí pověřený člen školské rady jako předsedající. Vychází přitom z povinností uložených školské radě školským zákonem, z podnětů a návrhů ze zákona oprávněných osob, z podnětů a návrhů členů školské rady, příp. ředitelky či zřizovatele školy.

Článek 4
Podklady pro jednání zajišťují členové školské rady a ředitelka školy v rozsahu, který vymezuje zákon. Zasedání jsou neveřejná, pokud školská rada hlasováním nerozhodne jinak. Přizvaní zástupci odborné veřejnosti ani ředitelka školy nemají hlasovací právo. Program, podklady pro jednání školské rady, návrhy a připomínky musí být členům školské rady doručeny alespoň sedm dní před zasedáním školské rady v písemné formě nebo prostřednictvím elektronické pošty.

Článek 5
Školská rada jedná podle programu a plánu práce, který schválí na návrh svého předsedy nebo jím pověřeného člena školské rady. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem, z podnětů a návrhů členů školské rady, zákonných zástupců žáků, ředitelky nebo pracovníků školy a zřizovatele školy. V úvodu svého zasedání projedná školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů rady, popřípadě ředitelky školy, pokud je k zasedání školské rady přizvána. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.

Článek 6
Školská rada je usnášeníschopná při přítomnosti nadpoloviční většiny členů. Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech svých členů při schvalování výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu včetně navrhování jeho změn a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka. V ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Článek 7
O jednáních školské rady pořizuje záznam pověřený člen školské rady a ověřuje ho předseda. Z každého zasedání školské rady se pořizuje zápis, k němu se přikládá prezenční listina. Zápis se rozesílá všem členům školské rady, bud‘ klasickou nebo elektronickou poštou. O závěrech přijatých na zasedání školské rady je bez zbytečného odkladu písemně informována ředitelka školy.

Článek 8
Nejméně jednou ročně školská rada informuje prostřednictvím webových stránek školy rodiče, pedagogické pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace jsou jednak výsledky a průběh schvalování dokumentů podle § 168 odst. 1 písmeno b) až d) školského zákona, jednak v ní školská rada uvede, zda projednávala a vyjadřovala svůj názor k dokumentům uvedeným v § 168 odst. 1 písmeno a), e), f) a h) školského zákona.

Školská rada

  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
  9. podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

Článek 9
Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu mohou být pouze písemné a podléhají schválení školskou radou.

Článek 10
Tento jednací řád nabývá platnosti dnem 24. 11. 2016 a účinnosti 1. 12. 2016.

 

Mgr. Monika Skřivánková
předsedkyně školské rady

 

Jednací řád schválila školská rada dne 24. 11. 2016, viz zápis ze schůze školské rady č. 1 ze dne 24. 11. 2016.