Statut

Nadačního fondu školy pro sluchově postižené v Olomouci

 

Preambule

Nadace školy pro sluchově postižené na Svatém Kopečku byla založena dne 7. 4. 1993. Statutární orgán Nadace rozhodl v souladu s paragrafem 35 odst. 1 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, o změně právní formy na Nadační fond školy pro sluchově postižené v Olomouci.

 

I.

Název a sídlo Nadačního fondu

 1. Název: Nadační fond školy pro sluchově postižené v Olomouci (dále jen Nadační fond).
 2. Sídlo: tř. Kosmonautů 881/4, Olomouc 772 00
 3. IČ: 487 70 876

 

II.

Doba trvání Nadačního fondu

Nadační fond se zakládá na dobu neurčitou.

 

III.

Účel Nadačního fondu

Účelem Nadačního fondu je:

 1. všestranná podpora sluchově postižených dětí, zejména dětí, žáků a studentů Střední školy, základní školy a mateřské školy pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4, včetně, i podpora jejich začlenění do společnosti a praktického života.
 2. podpora činnosti školy a materiální pomoc při vybavení a modernizaci zařízení školy
  a souvisejících školských zařízení. Podpora profesního rozvoje zaměstnanců školy
  a jejich školských zařízení (dále jen školy).

IV.

Předmět činnosti Nadačního fondu

Činnost je zaměřena zejména na:

 1. kulturní, společenské, vzdělávací, pohybové a sportovní akce pro děti, žáky
  a studenty školy, jejich rodinné příslušníky a přátele, i pracovníky školy,
 2. integrační aktivity pro širokou veřejnost spolu s dětmi, žáky a studenty školy, jejich rodinnými příslušníky a přáteli i s pracovníky školy,
 3. aktivity rozvíjející profesní i osobní kompetence zaměstnanců školy a pedagogů školských zařízení,
 4. pobytové integrační a ozdravné aktivity pro děti, žáky a studenty školy,
 5. pomoc při zajištění vybavení a modernizaci školy,
 6. poskytování příspěvků dětem, žákům a studentům školy k překlenutí obtížné životní situace,
 7. benefiční akce na podporu cílových skupin,
 8. spolupráce s laickou i odbornou veřejností, relevantními organizacemi, institucemi a veřejnou správou,
 9. propagační, osvětová a popularizační činnost v oblasti problematiky sluchového postižení a kombinovaných vad.

V.

Orgány Nadačního fondu

Orgány Nadačního fondu jsou:

 1. správní rada,
 2. předseda,
 3. revizor.

VI.

Správní rada Nadačního fondu

 1. Správní rada má 3 členy.
 2. Správní radu volí odstupující správní rada se schválením zřizovatele.
 3. Funkční období správní rady je pětileté.
 4. Člen správní rady, kterému skončilo funkční období, může být zvolen jen dvě po sobě jdoucí funkční období.
 5. Členství ve správní radě vzniká volbou členů správní rady a zaniká:
  • uplynutím funkčního období,
  • odvoláním zřizovatele,
  • vzdáním se funkce,
  • úmrtím,
  • ztrátou bezúhonnosti.
 6. Správní rada jedná nejméně dvakrát ročně a svolává ji předseda Nadačního fondu. Pokud to vyžadují okolnosti, může zasedání mimořádně svolat kterýkoliv člen správní rady. Správní rada se sejde i na žádost Revizora.
 7. Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí do působnosti, zejména:
  • volí si svého předsedu,
  • schvaluje rozpočet, řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu Nadačního fondu,
  • schvaluje záměry pro činnost Nadačního fondu pro příslušný rok,
  • vydává vnitřní předpisy Nadačního fondu,
  • projednává, schvaluje projekty Nadačního fondu,
  • rozhoduje o poskytnutí nadačního příspěvku, o podmínkách jeho poskytnutí a formě,
  • rozhoduje o změně a doplnění statutu se souhlasem zřizovatele,
  • schvaluje předem dispozici s nemovitým majetkem či movitým majetkem v hodnotě nad 50.000,- nebo uzavírání smluv, ze kterých by vyplýval pro Nadační fond závazek nebo pohledávka vyšší než 50.000,- Kč.
 8. Správní rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů správní rady a je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů správní rady. O zrušení Nadačního fondu a o vypořádání likvidačního zůstatku, o jmenování a odvolání Revizora, o jmenování a odvolání člena správní rady rozhoduje správní rada všemi hlasy členů správní rady.
 9. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

 

VII.

Jednání a podepisování jménem Nadačního fondu

 1. Jménem Nadačního fondu jedná samostatně předseda.
 2. Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu Nadačního fondu připojí předseda svůj podpis.

 

VIII.

Revizor Nadačního fondu

 1. Revizor je kontrolním orgánem Nadačního fondu.
 2. Revizora jmenuje správní rada Nadačního fondu.
 3. Funkční období Revizora je pětileté. Po skončení funkčního období může být Revizor do této funkce opětovně jmenován.
 4. Funkce Revizora je neslučitelná s funkcí člena správní rady Nadačního fondu.
 5. Revizor Nadačního fondu je oprávněn:
  • kontrolovat plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků,
  • přezkoumávat vedení účetnictví a roční účetní závěrku Nadačního fondu,
  • dohlížet, aby Nadační fond vyvíjel činnost ve shodě s nadační listinou i statutem, a v souladu s právními předpisy,
  • upozorňovat správní radu Nadačního fondu na zjištěné nedostatky a podávat návrhy na jejich odstranění,
  • vyjadřovat se k výroční zprávě Nadačního fondu.
 6. Revizor je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněn:
  • nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se Nadačního fondu,
  • svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy Nadačního fondu, pokud tak neučiní předseda správní rady,
  • účastnit se zasedání správní rady s hlasem poradním.
 7. Revizor je povinen nejméně jedenkrát ročně podávat správní radě zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti.
 8. Funkce Revizora Nadačního fondu zaniká:
  • uplynutím funkčního období,
  • úmrtím,
  • písemným odstoupením k rukám předsedy správní rady,
  • odvoláním.

IX.

Majetek a hospodaření Nadačního fondu

 1. Prostředky na svou činnost získává Nadační fond zejména, nikoliv však pouze, z dědictví a odkazů, z darů, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku.
 2. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem Nadačního fondu mohou být obsaženy ve vnitřních předpisech a směrnicích Nadačního fondu.

X.

Poskytování příspěvků Nadačního fondu

 1. O poskytnutí příspěvku Nadačního fondu fyzickým i právnickým osobám rozhoduje správní rada Nadačního fondu v souladu s účelem, pro který byl Nadační fond zřízen.
 2. V případě zjištění jakéhokoli rozporu použití příspěvku se stanovenými podmínkami je Nadační fond oprávněn vymáhat vrácení nadačního příspěvku nebo jeho části za podmínek určených správní radou.
 3. Nadační příspěvky se přidělují a poskytují způsobem určeným vnitřním předpisem.
 4. Členům orgánů Nadačního fondu a osobám blízkým nelze nadační příspěvek poskytnout.
 5. Přehled poskytnutých nadačních příspěvků zveřejní Nadační fond v nejbližší následující výroční zprávě.

XI.

Zveřejnění výroční zprávy Nadačního fondu

 1. Nadační fond vydává výroční zprávu a je povinen ji zveřejnit nejpozději vždy do uplynutí 6 měsíců pro skončení účetního období.
 2. Výroční zpráva obsahuje přehled o veškeré činnosti Nadačního fondu za hodnocené období a dále všechny údaje předepsané zákonem.
 3. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Nadačního fondu se zveřejňuje uložením do sbírky listin.

XII.

Zrušení Nadačního fondu

 1. Nadační fond zaniká z důvodů uvedených č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, rozhodnutím soudu.
 2. O zrušení Nadačního fondu může také rozhodnout správní rada, jestliže:
  • Nadační fond nenaplňuje dlouhodobě svůj účel,
  • finanční situace Nadačního fondu neumožňuje po delší dobu uhrazovat svoje závazky.
 3. Současně s rozhodnutím o zrušení Nadačního fondu určí správní rada likvidátora a způsob naložení s likvidačním zůstatkem.

 

XIII.

Závěrečná ustanovení Nadačního fondu

 1. Nestanoví-li tento statut jinak, řídí se právní vztahy Nadačního fondu zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 2. Statut je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž jeden obdrží zakladatel, jeden bude uložen v dokumentech Nadačního fondu a jeden bude přiložen k návrhu na zápis Nadačního fondu do veřejného rejstříku.

 

 

Mgr. Michaela Bočková

předsedkyně správní rady

 

V Olomouci 21. 8. 2017

 

 

Překlad do znakového jazyka