Projektový týden PŘÍRODA JE NEJLEPŠÍ UČITEL

20. 10. 2017

Téma: Poznáváme stromy

Organizátor projektu

Mgr. Petra Dostálová

 

Doprovod

Mgr. Kamila Nováková, Bc. Nikola Beranová, Bc. Olga Králová, Bc. Lucie Kučerová, Mgr. Richard Spurný, Bc. Věra Valentová, Bc. Kateřina Motáková, Michaela Maňasová

 

Zúčastněné skupiny

ŠK a ŠD, Internát – I., 2., 3., 4. výchovná skupina.

 

Cíle

  • Podnícení zájmu o stromy (význam stromů ve volné přírodě, ve městech a obcích).
  • Osvojení znalostí o vybraných stromech (poznávání stromů v terénu, poznávání listů a plodů).
  • Získání dalších informací o stromech (strom jako lék, místo k odpočinku, estetická funkce).
  • Propojení informací o vztahu člověka a stromů do širších souvislostí (pěstování, zpracování dřeva).
  • Probuzení zájmu o své okolí a vědomí, že jej můžeme svým chováním ovlivňovat.

Časová dotace

Přípravná fáze: 2 hodiny.

Projektovému týdnu jsme se věnovali 10 hodin, které jsme rozdělili do pěti dnů v měsíci říjnu.

 

Průběh projektového týdne

Na úvod projektového týdne jsme se seznámili s jeho plánem a cíli. Poznatky o některých druzích stromů jsme získávali při procházce v parku a v botanické zahradě. Stromy jsme rozdělili na listnaté a jehličnaté. Děti sbíraly podzimně zabarvené listy, spadené plody a přiřazovaly je k příslušným stromům. Popsaly, jakým způsobem se mění stromy v ročních obdobích.

Další den děti pod vedením vychovatelů ve skupinkách pracovaly s výukovými materiály EVVO. Na pěti stanovištích se věnovaly: vyplnění pracovních listů (jedlé a nejedlé plody, co patří a nepatří do přírody, spojovačky a úkoly na vykreslení), hře pexeso (přiřaď listy a plody), sestavení trojice obrázků (strom, list a plod), dozvěděly se informace z publikace Stromy v našich lesích, parcích a zahradách. Menší děti zaujala knížka Pod kůží stromu.

Třetí projektový den děti z nasbíraných listů a přírodnin tvořily dekorace a výtvarná díla, kterými si ozdobily klubovny (kresba stromu, dokreslení poloviny listů, frotáž, malba listů, otisky listů, dekorace z šišek a kaštanů).

Čtvrtý a pátý den děti poznávaly funkce stromu v širších souvislostech (strom jako zdroj kyslíku, strom jako filtr vzduchu, strom jako obydlí, strom jako zdroj potravy, strom jako zdroj energie, strom jako zdroj materiálu, strom jako zdroj síly a místo k odpočinku, strom jako lék, strom jako prvek přírodní zahrady, strom jako krajinotvorný prvek – ekologický význam ve smyslu zadržování vody v krajině, estetický význam stromů).

Na závěr jsme se společně prošli v okolí školy a v parku, kde jsme ověřovali naše znalosti, zopakovali jsme si důležité informace a zhodnotili všechny činnosti.

 

Závěr

Během vycházek za poznáním zaměřených na život stromů se děti zábavnou interaktivní formou dozvěděly nové informace, které následně využily při práci se školními vzdělávacími materiály a pomůckami EVVO. Děti uvítaly možnost vytvořit různé dekorace z listí a plodů. Probudily zájem o své okolí a uvědomily si, že jej mohou ovlivňovat svým chováním.

 

Zdroje a pomůcky

Fotografie z akce naleznete ve Fotogalerii.

 

Autorka příspěvku: Mgr. Petra Dostálová

Autorky fotografií: Mgr. Petra Dostálová, Bc. Lucie Kučerová, Bc. Nikola Beranová