Činnosti a cíle:

Jedním z nejdůležitějších cílů zájmového vzdělávání je vést žáky ke smysluplnému trávení volného času. Dále pak ke vzájemnému respektu, solidaritě, úctě k sobě i druhým a vštěpování základů slušného chování. Tímto se řídíme také u nás ve školní družině a školním klubu.

Prioritní činností pro školní družinu a školní klub je maximálně využívat pobytu a pohybu dětí venku na čerstvém vzduchu v rámci pravidelných vycházek v okolí školy, v městských parcích, při hře na hřišti nebo výletech do okolí Olomouce. V rámci časových možností se školní družina a školní klub účastní mnoha akcí konaných v Olomouci a blízkém okolí. Z nejzdařilejších je možno jmenovat například exkurzi do historického muzea Českých drah, návštěvu výstavy Obři oceánu, exkurze na „minifarmě“ v Olomouci- Lazcích, olomoucký Majáles, tradiční Vánoční a Velikonoční trhy. Dále v jarních a letních měsících ŠD a ŠK organizuje každý týden výlety do okolí Olomouce, které jsou pro děti zpestřením a těší se jejich velkému zájmu.

Většina činností v zájmovém vzdělávání probíhá formou her a soutěží a dotýká se všech oblastí výchovy, tj. výtvarné, hudební, pracovní a pohybové. Pro naplnění těchto činností je v tomto roce využívána tělocvična, klubovna družiny, klubovna vybavená interaktivní tabulí, prostor čítárny, školní hřiště, dílny a školní cvičná kuchyňka. Celý rok probíhá výchovně vzdělávací činnost, v rámci které jsou také pořádány besedy na různá témata vycházející z věku dětí, aktuálních potřeb dětí, společnosti a navazují na vzdělávání ve škole. Děti se nenásilnou formou seznamují například se zásadami slušného chování, správnou hygienou, zdravým životním stylem, dopravní výchovou, úctou ke starým a nemocným lidem apod. V průběhu školního roku dále probíhá také povídání o tradicích, které se pojí s významnými českými svátky jako např. Sv. Martin, Mikuláš, Vánoce, Tři Králové, pálení čarodějnic, stavění Májů či Velikonoce. V rámci ŠD a ŠK jsou organizovány nejrůznější projektové dny a projektové týdny.