Když se učitelé musejí učit aneb další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti EVVO

21. 11. 2017

Seminář Odpady a obaly
Seminář Poznej a chraň naši přírodu

V měsíci listopadu se pedagogové naší školy opět velmi intenzivně věnovali sebevzdělávání, tentokrát v oblasti EVVO (environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty).

Tři pedagogové (dva ze SŠ a jeden ze ZŠ) absolvovali seminář Odpady a obaly. Jedná se o vzdělávací program společnosti EKO-KOM, a.s., akreditovaný Ministerstvem školství (MŠMT, č.j.1469/2015-1-53). Seminář probíhal formou odborné přednášky s diskuzí a exkurzí do zařízení nakládajícího s odpady. Kolegové si z něj odnesli spoustu zajímavých poznatků, námětů a zkušeností a jejich dojmy byly veskrze pozitivní.

Ve středu 14. 11. 2017 se koordinátorka EVVO, Mgr. Eva Zouharová, zúčastnila semináře Poznej a chraň naši přírodu. Odborné školení týkající se praktické ochrany přírody bylo organizováno pod záštitou ČSOP – RS Iris Prostějov.

Sdružení Iris se zabývá péčí o chráněná území na Prostějovsku, je sběrnou stanicí pro raněná zvířata a funguje zároveň jako ekoporadna a infocentrum. V rámci ekologické výuky kladou důraz na prohlubování vztahu dětí k místu, kde žijí, a podporují realizaci polytechnické výchovy. Pořádají Dny Země, exkurze, semináře a besedy, jsou pořadatelem regionálního kola soutěže Zlatý list. Vedou tvořivé dílny (výroba krmítek, budek, apod.), organizují vycházky, zapojují se do akce Ukliďme Česko, apod. V rejstříku herních prvků, které ve svých programech využívají, najdete například questing (postaru hledačky), vycházky s GPS, apod. Pořádají také akce pro rodiče s dětmi a realizují výuku EVP v terénu. Podíleli se na podpoře projektu „Škola pro udržitelný život“ – po absolvování dvou seminářů k tomuto tématu lze přes nadaci Přátelství žádat o dotace. Poskytují také konzultace k projektu MŽP „Živá zahrada“ a věnují se dokonce i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

ČSOP organizuje tzv. Mopíky – oddíly mladých ochránců přírody, jež mohou fungovat i při škole. Zabývá se praktickou ochranou přírody (kosení a hrabání luk, výsadbou dřevin, apod.). Členové ČSOP se věnují i starým krajovým odrůdám ovoce. Podporují péči
o studánky (nabízí se možnost stát se patronem studánky v okolí školy), realizují projekty věnované biodiverzitě, vydávají metodiky k péči o ovoce, zvěř, ad.

V další části semináře jsme si prožili ukázku z programu „Živá zahrada“. Hra byla založena na principu „smart game“ a byla zaměřená na kombinatoriku. Úkolem bylo zorganizovat prostor zahrady takovým způsobem, aby do něj bylo možné umístit všechna zvířata
a dodržet přitom podmínky, které k životu v tomto prostředí potřebují. Podrobnější představu můžete získat z přiložených fotografií. Deskovou hru tohoto typu lze zakoupit
od LIPKY Brno (Přírodní zahrada aneb staň se zahradním architektem).

V návaznosti na tuto hru jsme hovořili o realizaci živých zahrad – organickém zahradničení, kompostování, poskytnutí prostoru pro život zvířat (neupravená zákoutí, pítka pro ptactvo
v letním období).

S tím souvisí také soutěž „Živá zahrada“, která spočívá v pozorování zvěře v prostorách zahrady (dvoukolová – jarní a zimní etapa), viz www.zivazahrada.cz.

Posledním tématem dne byla voda v krajině.

Voda je vnímána jako nositel života (rozpouštědlo živin), termostat (klimatizační funkce okolní zeleně), krajinotvorný prvek (erozní a krajinotvorná funkce) a biotop.

Zabývali jsme se také hospodařením s dešťovou vodou či významem mokřadů a praktickou ochranou živočichů („Zachraň zvíře před sekačkou“).

 

Zajímavosti:

  • ve Vlašimi existuje tzv. Para ZOO pro handicapovaná zvířata
  • funguje centrální registr pramenů a studánek, kam lze zanést nově zmapované vodní zdroje a získat výzkumný balíček
  • v rámci soutěže „Živá zahrada“ mohou žáci pozorovat a zaznamenávat výskyt různých živočišných druhů a podílet se tak na vědecké činnosti (mapování)
  • akce „Žába“ – mapování tahů žab
  • vítání jara (pořádá ORNIS Přerov) – sledování okamžiku, kdy poletí ptáci z teplých krajin
  • možnost zapůjčení výstav obrázků k zavěšení na stromy (Poznej své boty, Plné ruce práce – o kávě, Vyrobeno za každou cenu…)
  • doporučená literatura: „Učíme v zahradě“, „Zahrada, která učí“, „Prostřeno v přírodě“, „Školní zahrada – jak založit“, „Moje přírodní zahrada“, ad. (možnost zapůjčení z Irisu)

Odkazy na stránky:

O sdružení Iris

 

Odkazy k tématům

Projekt

E-shopy – nabídka materiálů pro učitele

Autorka článku: Mgr. Eva Zouharová, koordinátorka EVVO