Základní škola

Základním posláním naší školy je především výchova a vzdělávání sluchově postižených dětí či dětí postižených více vadami.

Naším cílem je:

 • pomoci žákům překonat komunikační problémy spojené se sluchovým postižením a narušenými komunikačními schopnostmi
 • připravit žáky ke studiu na středních školách různého zaměření
 • vytvořit u žáků základy k úspěšnému začlenění do společnosti

Podmínky k přijetí žáků do základní školy

Na základě doporučení školského poradenského zařízení (SPC, PPP) přijímáme děti:

 • se sluchovým postižením různého stupně (i s kochleárním implantátem)
 • se závažnými vadami řeči
 • se souběžným postižením více vadami nebo autismem

Podle možností umožňujeme přestup do naší školy v průběhu školního roku.

Čím se lišíme od běžných škol? Naše výhody a specifika

 • škola byla založena před více než 130 lety – průběžné předávání zkušeností s výukou neslyšících obohacené o nové poznatky v oboru surdopedie a logopedie
 • umístění školy blízko centra města a vlakového nádraží, zastávka MHD téměř před školou
 • snadná dostupnost města Olomouce všemi dopravními prostředky
 • moderní bezbariérová škola rekonstruovaná v roce 1999
 • počet žáků ve třídách (4 – 8)
 • třídy jsou přizpůsobeny postižení žáků (po celé ploše třídy koberec tlumící hluk, lavice žáků uspořádané do půlkruhu, což je výhodné pro vzájemnou komunikaci sluchově postižených žáků, každý žák má lavici jen pro sebe, k standardnímu vybavení tříd patří televize a DVD umožňující používání speciálních programů vytvořených pro výuku neslyšících, důraz na osvětlení tříd)
 • běžné třídy doplňují učebny zeměpisu, dějepisu, přírodopisu s interaktivními tabulemi, počítačová učebna s promítacím plátnem, relaxační místnost, šicí koutek, učebna pro hudebně dramatickou výchovu, výtvarná učebna, cvičná kuchyňka, pozemek, dřevodílna a multifunkční dílna, keramická dílna, sportovní hala a tělocvična, dvě hřiště s umělým povrchem a základním atletickým zázemím, společenská ozvučená místnost s pódiem, velká zahrada s dětským hřištěm
 • speciální učebnice pro neslyšící doplněné vlastními, učiteli vytvořenými texty, pracovními listy, počítačovými programy a digitálními výukovými materiály
 • knihovna s upravenými literárními díly
 • speciální pomůcky k rozvoji komunikace prověřené dlouholetou praxí
 • možnost využití internátu
 • možnost vzdělávání rodičů – kurz znakového jazyka

Vzdělávání

 • výuka probíhá dle ŠVP (školní vzdělávací program), který vychází z  RVP ZV (rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání)
 • maximální kvalifikovanost pedagogického sboru (všichni učitelé mají potřebné vysokoškolské vzdělání v oboru speciální pedagogiky)
 • členy pedagogického  sboru  jsou také rodilí mluvčí znakového jazyka vyučující na PdF UP nebo v Oblastní unii neslyšících v Olomouci
 • školní metodik prevence sociálně patologických jevů
 • výchovný poradce
 • spolupráce s SPC (speciálně pedagogické centrum)
 • na základě doporučení poradenského zařízení možnost asistentů pedagoga
 • školní docházka je pro všechny žáky desetiletá

Specifika výuky

 • výuka je založena na prožitku a názoru, důraz klademe na vytváření slovní zásoby a její upevňování ve všech předmětech
 • uplatňujeme individuální přístup dle potřeb žáka
 • využíváme metodu totální (globální) komunikace, která zahrnuje odezírání, znakový jazyk, znakovaný český jazyk, daktylní (prstovou) abecedu, obrázky, pantomimu, mluvenou řeč, čtení a psaní a vlastně všechny prostředky, které se ke komunikaci nabízí
 • využíváme  strukturované učení u autistických dětí a dle potřeby metodu VOKS
 • 1. stupeň je prodloužen o jeden rok, proto se učitelé mohou věnovat učivu déle a hlouběji
 • předmět ILP (individuální logopedická péče) umožňuje vytvářet a rozvíjet řeč po celou školní docházku
 • anglický jazyk se vyučuje od 4. ročníku
 • znakový jazyk je součástí vzdělávání žáků

Co ještě nabízíme?

 • projektové dny
 • exkurze, výlety
 • návštěvy divadelních a filmových představení
 • každoroční účast ve škole v přírodě s výukou lyžování
 • rozvíjet své zájmy v oblasti sportovní a výtvarné
 • své znalosti a dovednosti uplatnit ve školních a mimoškolních soutěžích

Možnost dalšího vzdělávání

Žáci mohou pokračovat ve vzdělávání:

 • na středních odborných školách bez maturity určených studentům se zdravotním postižením, např. elektrikář, zahradník, kuchař, cukrář, truhlář aj.
 • na středních školách s maturitou určených studentům se zdravotním postižením, např. v oborech zubní laborant, informační technologie, mechanik elektrotechnik, předškolní pedagogika, grafik aj. s možností pokračovat ve studiu na vysoké škole
 • na běžných středních školách nejrůznějšího typu s možností pokračovat ve studiu na vysoké škole

Překlad do znakového jazyka