Právo na uzpůsobení podmínek vzdělávání a ukončování vzdělávání je žákům se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním zaručeno zákonem.
Žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky je žák se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním, kterému je na základě jeho žádosti umožněno konat maturitní zkoušku za podmínek odpovídajících jeho vzdělávacím potřebám.

K přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky je třeba předložit odborný posudek, který vypracuje vyškolený pracovník příslušného školského poradenského zařízení.

Posudek školského poradenského zařízení odevzdá žák řediteli školy spolu s přihláškou k MZ. Posudek obsahuje údaje o zařazení žáka do příslušné kategorie a skupiny podle typu vzdělávacích potřeb a míry požadovaných uzpůsobení, konkrétní popis uzpůsobení podmínek pro konání MZ, dále výčet kompenzačních pomůcek a specifikaci případné asistence, tlumočnických služeb a popis úprav hodnocení písemného nebo ústního projevu žáka. Posudek by měl vznikat ve spolupráci mezi školským poradenským zařízením, žákem samotným, resp. jeho zákonnými zástupci a školou žáka. Díky této spolupráci by mělo být zajištěno, aby žákovo uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky bylo v souladu se způsobem, jakým byl do té doby vzděláván na střední škole.
 

Je proto zapotřebí, aby žáci, kteří budou požadovat uzpůsobení MZ a nedocházeli do žádného poradenského zařízení po dobu studia na střední škole, kontaktovali naše SPC nejpozději ve druhém pololetí třetího ročníku. Není možné zajistit posudek bez předchozího  speciálněpedagogického nebo psychologického vyšetření.

Žák k přihlášce k maturitní zkoušce přikládá doporučení školského poradenského zařízení v termínu do 1. prosince (pro jarní termín)
a do 25. června (pro podzimní termín). Doba platnosti doporučení je 24 měsíců od jeho vydání.

SPC pro sluchově postižené v Olomouci je poradenské pracoviště, které má proškolené pracovnice s certifikátem pro vystavování uzpůsobení MZ.

Kdy žádat:
  • od 15. září do 30. listopadu (jarní termín MZ)
  • od 1. dubna do 24. června (podzimní termín)

Překlad do znakového jazyka