Speciálně pedagogické centrum spolupracuje s následujícími organizacemi, zařízeními a odborníky:

 • školy pro sluchově postižené děti, žáky, studenty,
 • odborní lékaři – foniatři,
 • CKID Praha a CKIO Ostrava- centrum kochleárních implantací dětí,
 • PdF UP Olomouc, FTK UP Olomouc,
 • Středisko pro dětský sluch TAMTAM (Středisko rané péče) –  poskytuje služby rané péče rodinám dětí se sluchovým
  a kombinovaným postižením od narození do 7 let věku,
 • FRPSP (Federace rodičů a přátel sluchově postižených) – přispívá k rozvoji péče o sluchově postižené děti a pomáhá jim a jejich rodičům překonávat následky sluchového postižení. Pomáhá při navazování kontaktů a výměně zkušeností mezi rodiči sluchově postižených dětí
  a také jejich spolupráci s profesionály, kteří o tyto děti pečují,
 • nadace Podané ruce, o. s. – poskytuje sociální služby osobní asistence v domácím prostředí klienta i ve školských zařízeních. U každého klienta je služba individuální dle smluveného rozsahu,
 • SPOLU Olomouc – nestátní nezisková organizace, která podporuje lidi se zdravotním primárně mentálním postižením při seberealizaci
  v běžném prostředí města Olomouce a okolí,
 • BALANC z.s. – společnost pro vyrovnávání příležitostí, podporuje spolupráci lidíse zdravotním postižením a bez něj, napomáhá
  k vyrovnávání jejich životních příležitostí a dávat prostor k vzájemnému obohacování,
 • NÚV (Národní ústav pro vzdělávání) – věnuje se mj. dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,
 • AP SPC (Asociace pracovníků speciálně pedagogických center) – zastupuje zájmy svých členů, odborných pracovníků SPC, podílí se na tvorbě a připomínkování odborných podkladů, vyhlášek. Pořádá pravidelná pracovní jednání, setkání svých členů (celostátní, krajská, odborných sekcí/dle druhu zdravotního postižení).