Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Začátek povinné školní docházky je možno odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

K odkladu je potřeba:

  • písemná žádost zákonného zástupce
  • doporučení školského poradenského zařízení (SPC)
  • doporučení odborného lékaře (odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu povinné školní docházky může být dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost, a to hlavně v případě, že k odkladu dojde z důvodu celkové tělesné nezralosti, častého onemocnění. V případě, že je dítě v lékařské péči pro jiné zdravotní potíže, posouzení by měl provést odborný lékař, který je pro tuto oblast specialistou.

Zákonný zástupce má dvě možnosti:

  •  přijde k zápisu k povinné školní docházce a obě doporučení již má vyhotovena, potom může ředitel školy rozhodnout o odkladu ihned
  • rodiče při zápisu odklad povinné školní docházky nepožadují, ale jsou o této možnosti informováni, potom mohou zažádat následně do 31. 5. daného roku (opět musí dodat obě požadovaná doporučení)

Pokud je dítěti udělen odklad povinné školní docházky, je stejně jako v posledním roce docházky do mateřské školy před zápisem osvobozeno od úplaty. Následující školní rok se musí dítě k zápisu do první třídy základní školy opět přihlásit.

Kdy žádat: od ledna do 15. května daného roku

Překlad do znakového jazyka