Psychologická intervence je realizována na základě podání žádosti o poskytnutí poradenské služby a probíhá se souhlasem zákonného zástupce/plnoletého klienta. V úvodu je definována zakázka (cíl intervence), dále je domluvena frekvence a délka setkávání.

Intervence většinou probíhají pravidelně v určené frekvenci a rozsahu (dle typu zakázky). Se zákonným zástupcem je konzultován jejich průběh
a výstup.

Průběh a místo vyšetření: ambulantní i terénní forma. Přítomnost zákonného zástupce je možná.

Speciálněpedagogická intervence:

 • individuální intervence ve školách a školských zařízeních
  • pomoc při sestavení IVP
  • osobní konzultace s vyučujícími – řešení aktuálních potíží ve výuce
 • individuální práce s klientem
  • budování a rozvoj audioorální komunikace
  • nácvik odezírání
  • rozvoj českého znakového jazyka
  • posilování zrakového vnímání
  • doučování čtení, nácvik čtení s porozuměním
  • příprava na audiometrické vyšetření
 • individuální práce s rodinou
  • konzultace s neslyšícími zákonnými zástupci
  • celková podpora rodiny – poradenské vedení zákonných zástupců

Psychologická intervence:

 • individuální práce s klientem
  • techniky a metody zaměřené na rozvoj schopností a dovedností
  • nápravná cvičení
  • nácvik sociálních dovedností
  • techniky orientované na podporu správného osobnostního vývoje
  • relaxační a meditační techniky
  • arteterapeutická a dramaterapeutická cvičení, prvky filiální terapie
  • krizová intervence, poradenství v náročných životních situacích
 • práce s rodinou
  • mediace
  • konzultace vhodných výchovných stylů
  • konzultace problémového chování (výchovné obtíže, somatizace, rizikové chování…)
 •  poradenství pro pedagogické pracovníky

Překlad do znakového jazyka