Praktická škola dvouletá

Kód a název oboru vzdělávání: Praktická škola dvouletá 78-62-C/02

Zaměření: ruční práce a příprava pokrmů

Doba studia: 2 roky

Forma studia: denní

 

Střední škola – praktická škola dvouletá je při naší škole zřízena od školního roku 2008/2009. Její činnost schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  dne 9. prosince 2004, č.j. 32 090/2004-24 s platností od 1. září 2005 počínaje 1. ročníkem.

Je určena žákům se speciálními vzdělávacími potřebami plynoucími ze snížené úrovně rozumových schopností, případně žákům s více vadami. Přijímáni jsou také žáci se sluchovým a nebo zrakovým postižením, s postižením tělesným nebo s autismem. Uchazeči o přijetí mohou být žáci, kteří ukončili povinnou školní docházku v základní škole praktické, v základní škole speciální nebo v nižším než devátém ročníku základní školy,
v odůvodněných případech v devátém ročníku základní školy.

Vzhledem k tomu, že v praktické škole se vzdělávají žáci s různými druhy a s různou mírou závažnosti zdravotního postižení, způsobilost žáků
ke vzdělávání musí být posouzena odborným lékařem. Na základě lékařského doporučení budou na žáky stanoveny požadavky, které budou důsledně respektovat jejich individuální zvláštnosti, resp. omezení.

Kapacita školy je 24 žáků.

Hlavním cílem vzdělávání žáků s těžkým zdravotním postižením je rozvoj a upevňování sebeobslužných, komunikačních a sociálních schopností
a dovedností tak, aby se po absolvování školy mohli co nejlépe zapojit do běžného života.

Mimo vzdělávání nabízíme žákům také pobyt na internátě s bohatou mimoškolní činností  a zajištění celodenního stravování.

 

Charakteristika vzdělávacího programu

Žáci jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu pro praktickou školu dvouletou.

Příprava žáků je organizována jako dvouleté denní studium. Výuka je rozdělena na části teoretickou a praktickou. Teoretická část výuky probíhá ve třídách a specializovaných učebnách, praktická část ve cvičné kuchyni, dílnách a na školním pozemku. Ve 2. ročníku mají někteří žáci možnost vykonávání praxe ve spolupracujících organizacích (Výstaviště Flora Olomouc a.s.).

Metody a formy výuky odpovídají charakteru předmětů a situaci v pedagogickém procesu. Významné je důsledné uplatňování pedagogických zásad, zejména zásady přiměřenosti učiva a individuálního přístupu k žákům. Do výuky jsou zaváděny také metody spojené s prací s výpočetní technikou – počítači, tablety a interaktivní tabulí.

 

Ukončení studia a možnosti pracovního uplatnění absolventů

Absolvent praktické školy si doplní a rozšíří všeobecné vzdělání dosažené v průběhu plnění povinné školní docházky v základní škole, osvojí
si znalosti a manuální dovednosti potřebné  k výkonu  jednoduchých  činností. Získá tak perspektivní možnost osamostatnění se a pracovního uplatnění jako pomocná síla v běžných provozech (zdravotnictví, sociální služby, výrobní podniky, zemědělství), případně v chráněných pracovištích.

Způsob ukončení:  závěrečná zkouška

 

Prostorové a personální zabezpečení

Škola disponuje dostatečným počtem tříd a učeben. Je vybavena také dvěma tělocvičnami, cvičnou kuchyní, dílnami, prádelnou a školním pozemkem.

Ve třídě, která je tvořena 4 – 6 žáky, pracuje 1 učitel a v odůvodněných případech 1 asistent pedagoga. Toto platí pro teoretické předměty
i praktické činnosti.

 

Čím se lišíme od jiných škol? Naše výhody a specifika

 • naše Praktická škola dvouletá má již téměř desetiletou tradici
 • jsme schopni zajistit kvalitní vzdělávání žákům s různou mírou a kombinací postižení, včetně žáků se sluchovými vadami, naši pedagogové mají také bohaté zkušenosti se vzděláváním žáků s hluchoslepotou
 • nadšení a empatičtí pedagogové zapálení pro svou práci
 • nízký počet žáků ve třídách (4 – 6)
 • v současné době máme ve všech třídách k dispozici asistenta pedagoga
 • moderní bezbariérová škola rekonstruovaná v roce 1999
 • umístění školy blízko centra města a vlakového nádraží, zastávka MHD téměř před školou
 • snadná dostupnost města Olomouce všemi dopravními prostředky
 • parkoviště před školou
 • třídy jsou přizpůsobeny postižení žáků (ve třídách koberec tlumící hluk, lavice uspořádané podle potřeb žáků, každý žák má lavici jen pro sebe, relaxační koutek ve třídě, popř. relaxační místnost v těsném sousedství třídy, k standardnímu vybavení tříd patří televize
  a DVD/počítač/tablet)
 • běžné třídy doplňují učebny s interaktivními tabulemi, počítačová učebna s promítacím plátnem, relaxační místnost, samostatné prostory pro hudebně-dramatické a výtvarné činnosti, cvičná kuchyňka, pozemek, dřevodílna a multifunkční dílna, sportovní hala a tělocvična, dvě hřiště s umělým povrchem a základním atletickým zázemím, společenská místnost s pódiem a s ozvučením, velká zahrada s dětským hřištěm, sauna
 • škola disponuje autem pro snadné přesuny tříd na různé akce
 • učiteli vytvořené učební texty, pracovní listy a digitální výukové materiály, do vybraných předmětů speciální učebnice pro praktické školy, knihovna s upravenými literárními díly
 • možnost využití internátu včetně celodenní stravy

Co ještě nabízíme?

 • projektové dny
 • exkurze, výlety
 • zimní školu v přírodě s lyžařským výcvikem
 • možnost účasti na letní škole v přírodě
 • pravidelnou Vánoční výstavu
 • školní netradiční olympiádu a jiné sportovní soutěže v rámci školy
 • návštěvy divadelních a filmových představení a vzdělávacích programů
 • přednášky v oblasti prevence sociálně-patologických jevů a zdravého životního stylu
 • pravidelně pořádáme soutěže v petangue a soutěž v oblasti kulinářských dovedností „O nejlepší muffin“
 • naši žáci mají možnost účastnit se „Kurzů společenského tance a etikety pro mladé lidi se zdravotním znevýhodněním“, které naše škola pořádá ve spolupráci se sdružením Balanc, z.ú.