Vyhlášení přijímacího řízení na střední školu

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na střední školu

 

Přijímací řízení ke studiu ve střední škole – Praktické škole dvouleté

(zaměření oboru: ruční práce a příprava pokrmů)

 

Komu je náš studijní obor určen:

Uchazeči o přijetí mohou být žáci, kteří ukončili povinnou školní docházku v základní škole praktické, v základní škole speciální nebo v nižším než devátém ročníku základní školy, v odůvodněných případech v devátém ročníku základní školy. Hlásit se mohou nejen „čerství“ absolventi těchto škol, ale i ti, co se hlásí po určité době z domova.

 

Termín podání přihlášek:

Uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče odevzdá přihlášku osobně v kanceláři školy nebo zašle poštou doporučeně na adresu školy nejpozději do 1. března daného roku.

Přihlášku lze v odůvodněných případech podat i po tomto termínu.

 

Zákonem stanovené náležitosti přihlášky ke vzdělávání:

 1. Správně vyplněná přihláška (strana A i B) včetně lékařského posudku o zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání.
 2. Vyjádření školského poradenského zařízení (PPP, SPC) o zdravotním postižení nebo zdravotním znevýhodnění uchazeče, které je nezbytné pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – tzv. doporučení ke studiu.
 3. Doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení v případě, že jde o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami.
 4. Vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil povinnou školní docházku (úředně ověřené kopie vysvědčení nebo kmenovou školou potvrzená klasifikace na přihlášce ) – u uchazečů, kteří se hlásí z domácnosti nebo po předchozím studiu na jiné SŠ.
 5. Vysvědčení z předposledního ročníku a z pololetí posledního ročníku plnění povinné školní docházky (úředně ověřené kopie nebo kmenovou školou potvrzená klasifikace na přihlášce) – u uchazečů, kteří se hlásí  ze ZŠ, ZŠ praktické nebo ZŠ speciální.
 6. Kopie rozhodnutí o přiznání ZPS (změněná pracovní schopnost neboli zdravotní znevýhodnění) v případě, že uchazeč má přiznanou ZPS.
 7. Součástí přihlášky je v případě nezletilého uchazeče také jeho souhlasné vyjádření (tzn. jeho podpis na přihlášce).
 8. Pokud uchazeč již navštěvuje nebo navštěvoval jinou střední školu, uvede na zadní stranu přihlášky název školy, obor (zaměření), ročník, který studuje, popř. rok, ve kterém studium ukončil.

Přihlášku na střední školu obdrží zájemci na své základní škole, případně si ji lze stáhnout zde:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Přijímacího řízení se mohou účastnit pouze uchazeči, kteří splnili všechny výše uvedené náležitosti stanovené zákonem.

Pro účely přijímacího řízení bude každému uchazeči přiděleno registrační číslo.

 

Průběh přijímacího řízení:

 • řízený motivační rozhovor,
 • ověření úrovně praktických dovedností.

Kritéria pro hodnocení výsledků přijímacího řízení:

 • studijní výsledky z předchozího vzdělávání – hodnocení na vysvědčeních,
 • rozumové schopnosti, sociální zdatnost a pracovní výdrž,
 • motivace ke studiu,
 • komunikační schopnosti,
 • úroveň praktických dovedností,
 • další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

Výsledky přijímacího řízení:

Na základě výsledků dosažených jednotlivými uchazeči rozhodne ředitelka školy o pořadí uchazečů v přijímacím řízení nejpozději do 30. dubna daného roku. Úřední oznámení s výsledky řízení škola vyvěsí na veřejně přístupném místě ve škole a zde.

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy a to alespoň na dobu 15 dnů. Den zveřejnění seznamu přijatých uchazečů je považován za den oznámení o přijetí. Přijatým uchazečům nebo jejich zákonným zástupcům nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, mohou ale požádat o jeho vydání.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů odešle ředitelka školy rozhodnutí o nepřijetí v písemné podobě.

Po ukončení prvního kola přijímacího řízení může ředitelka školy k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení. Případná další kola budou vyhlášena prostřednictvím webových stránek školy.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů bude zveřejněn současně s termínem přijímacího řízení a dalšími náležitostmi nejpozději do konce ledna daného školního roku.

 

Zápisový lístek:

Přijatí uchazeči musí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, jejíž činnost vykonává Střední škola, základní škola a mateřská škole pro sluchově postižené, Olomouc,  Kosmonautů 4, odevzdáním zápisového lístku. Zápisový lístek musí uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdat osobně v kanceláři školy nebo zaslat doporučeně na adresu školy nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

Neodevzdá-li uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče zápisový lístek ve výše uvedeném termínu, vzdává se práva být přijat.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Zápisový lístek obdrží uchazeč ve své kmenové škole.