Střední škola, základní škola a mateřská škola

pro sluchově postižené

Olomouc

Školní projekt

SVĚT

6. projektový den AFRIKA

17. 5. 2017

Vedoucí projektu: Mgr. et Mgr. Marcela Štolcarová

 

Organizátoři: 

Na organizaci projektu se podíleli téměř všichni pedagogičtí pracovníci naší Praktické školy dvouleté – Mgr. et Mgr. M. Štolcarová, Mgr. G. Budínová, Mgr. K. Voldánová, Mgr. P. Spáčilová, Mgr. J. Polešenský, Mgr. J. Zorád, K. Nesvadbová, DiS. a Tereza Dokoupilová.

 

 Úvod

SVĚT, SVĚT a zase ten SVĚT. SVĚT je naše planeta Země, lidé na ní žijící, SVĚT je životní prostředí, SVĚT je místem k životu, a právě SVĚT nás provázel v celém tomto školním roce.

Postupně jsme získávali, procvičovali a zdokonalovali vědomosti o všech vybraných světadílech na naší planetě Zemi. Vždy jsme se zaměřili na charakteristické znaky daného kontinentu, mnohdy procházeli „časovou bránou“ a pomocí nejrůznějších tamních převleků podávali ucelený obraz odlišností jednotlivých národů a kultur. V rámci EVVO jsme si při povídání o životním prostředí tohoto kontinentu připomněli také africké pouště a význam vody pro život.

Takový francouzský sýr, slovenská lidová píseň nebo belgické pralinky na evropském kontinentu, ledová pláň Antarktidy, šamanský rituální tanec původních obyvatel Ameriky, příprava lahodného čaje z daleké Asie, klokaní hop nebo jiné ztvárnění australských symbolů, nás dovedli až k poslednímu z vybraných kontinentů, Africe. Tato zastávka patřila především magické africké hudbě, tanci, opékaní placek na ohni a navlékání korálek.

 

Věková skupina

Projektu se zúčastnili všichni žáci naší Praktické školy dvouleté.

 

Cíl projektu

 1. určování správné geografické polohy v rámci celého světa,
 2. rozpoznání tvaru afrického kontinentu,
 3. umístění vybraných zajímavostí,
 4. osvojení si charakteristických znaků světadílu – typický pokrm, přírodní úkazy, historické pyramidové stavby, fauna a flora,
 5. rozpoznání fyziologických znaků příslušné rasy a seznámení se s domorodým obyvatelstvem,
 6. rozvoj pohybových dovedností – nápodoba rytmů za pomocí bicích a drnkacích nástrojů,
 7. rozvoj smyslů – vnímání chutí a vůní vlastnoručně vyrobeného a na ohni pečeného pokrmu,
 8. rozvoj pracovních dovedností – příprava afrického pokrmu dle pokynů, výroba náramků, náhrdelníků a náušnic z korálků,
 9. rozvoj schopnosti spolupráce ve skupinách,
 10. rozvoj řečových dovedností, vyjadřování a obhajování vlastních názorů, rozhodování
  a sebehodnocení.

Časová dotace

Přípravná fáze: 2 hodiny

Vlastní akce: cca 5,5 hodiny

ČasAktivita
8.00 – 8.45Zahájení projektového dne, prezentace v učebně s interaktivní tabulí.
8.45 – 9.15Svačina.
9.15 – 11.00Zahájení pracovní /výtvarné/ činnosti na jednotlivých stanovištích.
11.00 – 12.00Spojení skupin, společné pohybové a pracovní aktivity ve venkovních prostorách areálu školy.
12.00 – 13.00Vyplňování tematických pracovních listů v jednotlivých třídách.
13.00 – 13.20Zhodnocení projektového dne.

Složení skupin a jejich doprovod:

První skupina: žáci třídy I./2 (1. ročník) + I./1

Druhá skupina: žáci tříd II./2 + I./2 (2. ročník)

                                                

Přehled stanovišť s úkoly:

 1. Seznámení žáků s organizací již 6. projektového dne.
 2. AFRIKA – prezentace v učebně s interaktivní tabulí.
 3. Pracovní /výtvarná/ činnost – výroba náramků, náhrdelníků a náušnic z korálků, poslech africké hudby.
 4. Společná aktivita /pracovní, pohybová činnost / – výroba afrických placek, pečení na ohni a ochutnávka, africký tanec za doprovodu bicích a drnkacích nástrojů.
 5. Pracovní listy – vyplňování tematických pracovních listů.
 6. Shrnutí projektového dne.

Zdroje a pomůcky

 • počítač, interaktivní tabule – pro práci s prezentací
 • vytvořené pracovní listy s úkoly – tvar afrického kontinentu, fauna a flora, domorodé obyvatelstvo, přírodní úkazy, historické pyramidové stavby a jiné zajímavosti
 • potřeby k výrobě náhrdelníků, náramků a náušnic – korálky různých velikostí a materiálů – vlasec, pruženka, lanko, paměťový drát, rozdělovací a spojovací materiál a další
 • materiál k výrobě afrických placek, ohniště, pečící kámen
 • potraviny k přípravě těsta – mouka, voda, tuk, dochucovadla
 • počítač k poslechu africké hudby
 • africké hudební nástroje – bicí a drnkací nástroje (bubny, kytara, dřevěná chrastítka s rukojetí, činely)

Realizace projektu  

Dne 17. 05. 2017 jsme s našimi žáky, pedagogy a asistenty navštívili poslední z vybraných kontinentů, AFRIKU. Tento projektový den byl zároveň věnován celkovému shrnutí našeho celoročního projektu s názvem SVĚT.

Celý program jsme zahájili prezentací o daném kontinentu v učebně s interaktivní tabulí. Byla opět zaměřena na náhled geografické polohy v rámci celého světa a na rozpoznání tvaru vybraného světadílu. Cílem bylo osvojení si charakteristických znaků a to přírodních úkazů, historických staveb, seznámení se s faunou a florou. Velice zajímavá byla také ukázka domorodého kmene Himba nebo videoukázka objevení Tutanchamonovy hrobky.

Po svačince jsme se, rozděleni do dvou skupin, odebrali do tříd, kde jsme započali  pracovně-výtvarnou činnost – výrobu náramků, náhrdelníků a náušnic z korálků různých materiálů, tvarů i velikostí. Tyto výrobky nás zdobily po celý den. Při této činnosti jsme poslouchaly tóny africké hudby a mnozí z nás si i podle videoukázek z počítače vyzkoušeli „africké taneční kreace“.

Jakmile jsme ucítili vůni ohně, vydali jsme se do venkovních prostor areálu školy, kde jsme již měli rozpálené ohniště, a společná aktivita mohla být započata. Z připraveného těsta (mouka, voda, tuk, sůl a pepř) si každý z nás vyrobil svou vlastní africkou placku, jež je typickým africkým pokrmem, a poté ji nechal na rozžhaveném kameni pěkně z obou stran opékat. Placky před našimi zraky zlátly a my jsme se už nemohli dočkat, až je ochutnáme. Jejich neobyčejně obyčejná chuť zahřála žaludky všech zúčastněných.

A co by to bylo za opékání bez zpěvu a tance? Vždyť právě magická moc je připisována africké hudbě, je záležitostí celého kolektivu, a proto nyní přišla naše chvíle. Bicí i drnkací nástroje byly pro všechny připraveny, bubeníci na svých místech, a nápodoba afrických rytmů mohla začít. Vyzkoušeli jsme si polyrytmii (často se měnící rytmus) a také jsme neopomněli zapojit i krátké melodicko-rytmické fráze. Po bezprostředním tanečním vyžití jsme si zazpívali několik písní u ohně a jako správní domorodci jsme oheň také neopomněli uhasit.

Na závěr celého dne jsme se odebrali do svých tříd, kde na nás čekaly pracovní listy zaměřené na zopakování si všech znaků daného kontinentu, se kterými jsme se seznámili již na samém začátku dne a to při prezentaci v učebně s interaktivní tabulí.

 

Zhodnocení projektového dne

Projektové dny, jež nás provázely celým rokem, se nesly v duchu velmi příjemné a uvolněné atmosféry, vždy jsme byli plni nevšedních zážitků a poznatků z nejrůznějších zákoutí naší krásné planety Země. Společně jsme si, dle spokojených obličejů našich žáků, užili všechny aktivity a prožili 6 nezapomenutelných dnů. Poděkování patří nejen všem, kteří se na přípravě samotných dnů podíleli, ale také vedení školy, které nám umožnilo realizaci těchto dnů, ale i všem žákům PŠ.

 

Fotografie z projektového dne zobrazíte ve Fotogalerii.

 

Zapsala: Kristina Nesvadbová, DiS.

 

Zpět