Střední škola, základní škola a mateřská škola
pro sluchově postižené
Olomouc

evropa

Školní projekt

SVĚT

1. projektový den EVROPA

16. 11. 2016

 

Vedoucí projektu: Mgr. Gabriela Budínová

 

Organizátoři:

Na organizaci projektu se podíleli téměř všichni pedagogičtí pracovníci naší Praktické školy dvouleté – M. Štolcarová, K. Nesvadbová, Z. Tihelková, K. Voldánová, P. Králová, P. Spáčilová, J. Polešenský.

 

Úvod

V tomto školním roce jsme se rozhodli výuku zpestřit projektem s názvem SVĚT. Svět je místo velké, je domovem mnoha živočichů a rostlin,
ale také mnoha lidí, mnoha národů. My jsme se rozhodli v tomto roce žákům postupně přibližovat charakteristické znaky různých světadílů. V několika projektových dnech se žáci postupně seznámí se všemi kontinenty a s vybranými zeměmi těchto kontinentů.

Jelikož v běžném životě se téměř každodenně setkáváme osobně nebo zprostředkovaně s informacemi o různém zahraničním dění, vídáme
na ulici nebo v médiích příslušníky jiných národů, považovali jsme za nezbytné vytvořit nebo rozšířit u žáků povědomí o světě jako celku, povědomí o životě různých národů na různých kontinentech, o jejich kultuře a zvyklostech. Téma „Svět“ se v různých podobách objevuje v ŠVP pro praktickou školu dvouletou a setkáváme se s ním při výuce např. v předmětech ČJ, ZSV, ZPV nebo třeba AJ. Rozhodli jsme se proto, že tyto izolované informace z různých předmětů propojíme do komplexního celku v rámci celoročního projektu.

Projekt jsme zahájili prvním projektovým dnem s názvem Evropa. V rámci tohoto kontinentu byly ke konkrétnějšímu „prozkoumání“ vybrány
4 země – Francie, Maďarsko, Belgie a Slovensko.

Žáci naší PŠ měli možnost praktickou a zároveň zábavnou formou získat, procvičit a zdokonalit vědomosti o jednotlivých zemích Evropy a měli příležitost vyzkoušet své dovednosti z oblasti tance, zpěvu či například vaření.

 

Věková skupina

Projektu se zúčastnili všichni žáci naší Praktické školy dvouleté.

 

Cíl projektu

 1. přispět k vytvoření nebo rozšíření povědomí o kulturních odlišnostech mezi národy
 2. naučit se určovat, resp. zdokonalit se v poznávání státních vlajek vybraných zemí
 3. osvojit si, resp. procvičit si hlavní města vybraných států
 4. umět určit správnou geografickou polohu vybraného státu
 5. umět poznat poslechem řeč vybraných států
 6. umět přeložit vybraná slova ze slovenštiny
 7. naučit se, co je pro danou zemi charakteristickým znakem
 8. rozvoj pohybových dovedností – osvojit si základní kroky tance čardáš
 9. rozvoj smyslů – vnímání chutí a vůní vybraných pokrmů
 10. rozvoj pracovních dovedností – práce s pracovním postupem, příprava pokrmu dle receptu
 11. rozvoj schopnosti spolupráce ve skupinách
 12. rozvoj řečových dovedností, vyjadřování a obhajování vlastních názorů, rozhodování a sebehodnocení

Časová dotace:

Přípravná fáze: 2 hodiny

Vlastní akce: cca 5,5 hodiny

 

Časový harmonogram

ČasAktivita
8.00 – 8.45Seznámení s plánem celoročního projektu, zahájení projektového dne, prezentace na interaktivní tabuli a následné plnění úkolů – Svět, Evropa
8.45 – 9.15svačina
9.15zahájení činností na jednotlivých stanovištích
9.15 – 11.45postupné plnění úkolů na jednotlivých stanovištích – Francie, Maďarsko, Belgie
11.45 – 12.30poslední stanoviště – Slovensko – spojení skupin, společné aktivity
12.30 – 13.00práce s tematickými pracovními listy
13.00 – 13.20zhodnocení projektového dne a sladká odměna pro účastníky

Složení skupin a jejich doprovod:

První skupina: žáci třídy I./2 (1., 2.)

Druhá skupina: žáci tříd II./2 + PŠ I./1

 

Zajištění stanovišť (příprava programu, zajištění pomůcek a vybavení, vedení programu na stanovišti):

 • Evropa – Polešenský, Tihelková, Králová
 • Francie – Budínová, Nesvadbová
 • Maďarsko – Voldánová
 • Slovensko – Štolcarová
 • Belgie – Spáčilová

Didaktická rovina:

Základní fakta o každé zemi:

 • geografická poloha
 • velikost, počet obyvatel (srovnání s ČR)
 • hlavní město
 • úřední jazyk
 • měna
 • kultura a umění – významná díla (obrazy, stavby, hudba…)
 • zajímavosti – zvyky, národní jídla, národní pití, tradiční hudba

Přehled stanovišť s úkoly:

 1. Seznámení žáků s plánem projektového roku a seznámení s organizací prvního projektového dne.
 2. Svět, Evropa – prezentace na interaktivní tabuli, práce s pracovními listy a s Atlasem obrovského světa.
 3. Belgie – údaje o zemi, práce s pracovním postupem, výroba belgických pralinek.
 4. Francie – údaje a zajímavosti o zemi, poslech a nácvik francouzských slov a frází, poslech francouzských šansonů, ochutnávka (camembert, croissant), skládání puzzle (Mona Lisa, Eiffelova věž), soutěž o nejvěrnější podobu Eiffelovy věže postavené z kostek.
 5. Maďarsko – údaje o zemi, maďarský pozdrav, typická maďarská jídla, ochutnávka (koření, čabajská klobása), videoukázka a nácvik čardáše.
 6. Slovensko – čtení slovenského písňového textu, nácvik slovenské lidové písně, zpěv známých slovenských hitů (karaoke), „lekcie slovenčiny“ = překlad slovenských slov a frází do češtiny – kvíz (http://www.rozhlas.cz/cesky/testy/_zprava/umime-jeste-slovensky–1337648, http://www.chytrazena.cz/zabava/testy-inteligence/vedomostni-test-slovenska-slovicka-284.html#).
 7. Shrnutí projektového dne a odměna v podobě konzumace vlastnoručně vyrobených belgických pralinek.

Zdroje a pomůcky

 • kartičky s označením země, s vlajkou, popř. názvem hlavního města,
 • velkoplošná mapa Evropy s vlaječkami států,
 • Atlas obrovského světa,
 • počítač, interaktivní tabule – pro práci s prezentací na téma Svět,
 • vytvořené pracovní listy s úkoly – vlajky, názvy států,
 • vytvořené puzzle s obrázky Mony Lisy a Eiffelovy věže,
 • kostky ke stavbě modelu Eiffelovy věže,
 • vzorky potravin typických pro vybrané země (určené k ochutnávce) – sýr camembert, pečivo croissant, maďarská papriková pasta, čabajská klobása, paprika pálivá sušená, paprika čerstvá,
 • materiál k výrobě belgických pralinek, kuchyňka a její vybavení,
 • kytara, text slovenské lidové písně k nacvičení (Pridi Jano k nám),
 • počítač, texty populárních slovenských písní (karaoke),
 • počítač, interaktivní kvíz (http://www.rozhlas.cz/cesky/testy/_zprava/umime-jeste-slovensky–1337648, http://www.chytrazena.cz/zabava/testy-inteligence/vedomostni-test-slovenska-slovicka-284.html#),
 • počítač s videoukázkou čardáše.

Realizace projektu

Projektový den na téma Evropa byl naplánován na středu 16. 11. 2016. Jelikož jsme měli pro žáky připravenu spoustu aktivit, zvolili jsme tento den záměrně, abychom celý program v klidu stihli. Oběd byl plánován až na půl 2, takže jsme měli 5 hodin na to, abychom žáky zábavnou formou
a formou prožitku seznámili s životem ve vybraných evropských zemích a se zajímavostmi těchto zemí.

Program jsme zahájili všichni společně v učebně s interaktivní tabulí, kde jsme si přiblížili základní členění světa na jednotlivé kontinenty a moře. Poté jsme se podrobněji věnovali Evropě. Nejdříve na interaktivní tabuli a později formou plnění úkolů na velkoplošné mapě, kde měli žáci prokázat, že jsou schopni správně geograficky umístit vybrané země a také jim přiřadit správnou vlajku.

Poté jsme si udělali krátkou přestávku na svačinu, rozdělili jsme se do předem určených skupin a rozešli jsme se na první stanoviště. Paralelně probíhala práce na stanovišti Belgie a Francie. V Belgii, která byla umístěna v prostorách kuchyňky, se žáci dozvěděli základní fakta o této zemi
a poté se vrhli na výrobu vlastnoručně připravovaných belgických pralinek. Nejdříve se žáci museli seznámit s receptem a poté podle tohoto pracovního postupu pokud možno co nejsamostatněji pracovat. Kromě pracovních činností, které vykonávali, měli možnost zapojit své smysly
při ochutnávání jednotlivých ingrediencí použitých při výrobě.

Na stanovišti Francie druhou skupinku krásnou zvučnou francouzštinou přivítali 2 francouzští pouliční malíři se svými malířskými paletami
a obrázky. Nejdříve se žáci dozvěděli základní faktografické údaje o této zemi a potom následovaly zajímavosti. Společně jsme si uvědomili,
že vlastně každý z nás umí „tak trochu“ francouzsky, protože spoustu frází známe z filmů, pohádek a písniček. Za doprovodu francouzských šansonů měli žáci možnost ochutnat klasické představitele francouzské kuchyně jako je sýr camembert a křupavoučký croissant. Na závěr výletu do Francie si žáci zkoušeli sestavit puzzle světoznámého obrazu Mony Lisy od Leonarda da Vinciho a obrázek Eiffelovy věže a také proběhla malá soutěž ve stavění  Eiffelovky z kostek.

Další zastávka byla v Maďarsku. Tady se žáci seznámili s maďarským pozdravem, poté zapojili smysly při ochutnávání speciálních druhů maďarského koření a tradiční čabajské klobásy. Po krátké instruktáži formou videoukázky s národním maďarským tancem čardáš, jsme
se všichni směle pustili do nácviku tohoto náročného tance. Zpočátku ostýchavé pohybové projevy se postupně změnily na  koordinovaný tanec, který ve výsledku opravdu vypadal jako čardáš.

Když jsme se všichni vydýchali po náročném tanci, čekala nás poslední zastávka na Slovensku. Tady jsme se při kytaře učili slovenskou lidovou písničku. Pak následovala „lekcia slovenčiny“, kdy jsme formou kvízu zkoušeli přeložit slovenská slovíčka a fráze (drevokocúr, bocian …) a zjistili jsme, že někdy  je slovenština vlastně hodně podobná naší češtině. Na procvičení slovenštiny nám také posloužily známé slovenské hity. Výběr písní jsme nechali na žácích. Navržených písní však bylo více, než jsme měli času, a tak jsme museli přistoupit k demokratickému způsobu volby, a to k hlasování. Vítězem hlasování se staly písně Richarda Müllera, kapely Elán a Team. Spousta žáků perfektně ovládala slovenské texty a měla tak možnost ukázat, že kromě francouzštiny vlastně umí docela dobře i slovensky.
Pro ověření získaných vědomostí jsme měli pro žáky připraveny pracovní listy. V těch měli žáci mimo jiné správně vybarvit státní vlajky a poznat, ke které zemi patří.

Na úplný závěr byli všichni žáci odměněni svými vlastnoručně vyráběnými belgickými pralinkami, které mezitím krásně ztuhly v lednici.

 

Díky zpracování a pojetí jednotlivých aktivit v rámci stanovišť mohla být do projektového dne zakomponována tato průřezová témata:

 • VDO: Kulturní rozdíly
 • VDO: Občan, občanská společnost a stát
 • VDO: Občanská společnost a škola
 • VDO: Etnický původ
 • OSV: Spolupráce

Zhodnocení projektového dne

Celý projektový den probíhal v pohodové atmosféře, na žácích bylo vidět, že se jim aktivity velmi líbí a že si všechny činnosti maximálně užívají. Jejich zaujetí a nadšení bylo zároveň odměnou pro všechny pedagogy, kteří se na přípravě akce podíleli.

 

Zapsala: Mgr. Gabriela Budínová

 

Fotografie z projektového dne zobrazíte ve Fotogalerii.

 
 

Zpět