Střední škola, základní škola a mateřská škola

pro sluchově postižené

Olomouc

Školní projekt

SVĚT

projektový den AUSTRÁLIE

27. 4. 2017

Vedoucí projektu: Mgr. Kateřina Voldánová

Na organizaci projektu se podíleli všichni pedagogičtí pracovníci naší Praktické školy dvouleté – Mgr. et Mgr. Marcela Štolcarová,
Mgr. Gabriela Budínová, Mgr. Kateřina Voldánová, Mgr. Jakub Polešenský, Mgr. Michaela Bočková, Mgr. Petra Spáčilová, Mgr. Jan Zorád, Kristina Nesvadbová, DiS. a Tereza Dokoupilová.

Úvod

SVĚT, to je název projektu, jež nás provází v tomto školním roce.

Měli jsme možnost zábavnou formou získat a procvičit si poznatky o světadílu AUSTRÁLIE a především se seznámit s přírodou, architekturou, kulturou a zvyky místních obyvatel. Prezentaci pro žáky vtipným a srozumitelným způsobem zpracovala Tereza Dokoupilová, poté následovala výtvarná část pod vedením Mgr. Kateřiny Voldánové (autorky této části projektu).

Věnovali jsme se australským charakteristickým znakům, přírodním úkazům a dalším zajímavostem, které jsou pro daný kontinent typické. K dispozici jsme měli vzorek původního australského písku a také hudební nástroj didgeridoo, na který jsme si zkoušeli zahrát.

 

Věková skupina

Projektu se zúčastnili všichni žáci naší Praktické školy dvouleté.

 

Cíl projektu

 1. určování správné geografické polohy v rámci celého světa
 2. rozpoznání tvaru australského kontinentu
 3. umístění hlavního města a významných měst (Canberra, Sydney, Melbourne) a některé architektonické zajímavosti
 4. osvojení si charakteristických znaků – vlajka, přírodní úkazy, zvířata (klokan, koala, pes dingo apod.)
 5. rozpoznání fyziologických znaků příslušné rasy, seznámení se s původním obyvatelstvem Aboridžinců a jejich kulturou
 6. rozvoj výtvarných dovedností –  technika „tečkování“ při ztvárnění klokana
 7. rozvoj vnímání a paměti při práci s pracovními listy
 8. rozvoj schopnosti spolupráce ve skupinách
 9. rozvoj řečových dovedností, vyjadřování a obhajování vlastních názorů, rozhodování
  a sebehodnocení
 10. rozvoj motorických dovedností při tematických pohybových hrách

Časová dotace

Přípravná fáze: 2 hodiny

Vlastní akce: cca 5,5 hodiny

ČasAktivita
8.00 – 8.45Zahájení projektového dne, prezentace v učebně s interaktivní tabulí.
8.45 – 9.15Svačina
9.10 – 10.30Zahájení pracovní /výtvarné/ činnosti ve svých třídách (2 skupiny)
10.30 – 12.00Postupné plnění úkolů na jednotlivých stanovištích (tematické pracovní listy, výtvarné zpracování symbolů Austrálie)
12:00 – 13:00Spojení skupin, společné aktivity (tematické pohybové aktivity v tělocvičně)
13:00 – 13:20Zhodnocení projektového dne, krátké posezení u sladké odměny

 

Složení skupin a jejich doprovod:

První skupina: žáci třídy I./2 (1., 2.)

Druhá skupina: žáci tříd II./2 + I./1

 

Přehled stanovišť s úkoly:

 1. seznámení žáků s organizací projektového dne
 2. Austrálie – prezentace v učebně s interaktivní tabulí (T. Dokoupilová)
 3. pracovní činnost – vyplňování pracovních listů (připravil J. Polešenský)
 4. výtvarná činnost – ztvárnění klokana technikou tečkování za poslechu tradiční australské hudby
 5. společná aktivita – tematické pohybové hry v tělocvičně (přesunuto do tělocvičny vzhledem k počasí)
 6. shrnutí projektového dne

Zdroje a pomůcky

 • počítač, interaktivní tabule – pro práci s prezentací,
 • vytvořené pracovní listy s úkoly – geografické ukotvení na mapě světa, vlajka a symboly státu, původní obyvatelstvo, přírodní úkazy a jiné zajímavosti z kontinentu,
 • výtvarné potřeby ke ztvárnění symbolů Austrálie – papír, tužka, barvy, špejle, vatové tyčinky, pastelky a další,
 • počítač k poslechu australské hudby,
 • rituální nástroje – didgeridoo, djembe,
 • sportovní pomůcky k pohybovým hrám – kužely, míčky, tenisové rakety, umělé překážky, žíněnky apod.

Realizace projektu  

Dne 27. 4. 2017 proběhl na PŠ dvouleté 5. projektový den. Tentokrát byl věnován tématu AUSTRÁLIE. Celý program jsme zahájili prezentací o daném kontinentu v učebně s interaktivní tabulí. Tuto část měla na starost převážně Tereza Dokoupilová, ale připojili se
i ostatní pedagogičtí pracovníci. Prezentace byla zaměřena na náhled geografické polohy v rámci celého světa, dále na seznámení s tamní kulturou, přírodou i základní architekturou významných měst. Vysvětlen byl také význam australské vlajky. Žáci se seznámili s tradiční australskou kulturou a mohli si vyzkoušet hru na hudební nástroj didgeridoo.

Po svačině jsme se rozdělili na dvě skupiny, které pracovaly paralelně. Nejprve probíhalo výtvarné zpracování klokana technikou „tečkování“ za doprovodu reprodukované australské hudby. Poté následovala pracovní část zaměřená na vyplňování pracovních listů.

Společná část byla původně plánována do venkovních prostor školy, ale vzhledem k nepříznivému počasí se program musel přesunout do tělocvičny. Zde byly připraveny tematické pohybové hry, u kterých si každý přišel na své (včetně pedagogů). Tuto část měla na starost především Mgr. Michaela Bočková. Hry „Ulov si svou koalu“, „Probíhání deštným pralesem“ a soutěž „O nejdelší klokaní skok“ si pro velký úspěch v hodinách tělesné výchovy rádi znovu zopakujeme.

Závěrečná část se opět přesunula do prostoru našeho „domečku“, kde jsme si zpětně připomněli aktivity za celý den. Při hudbě australských domorodců jsme pak projekt zakončili sladkou tečkou.

 

Zhodnocení projektového dne

Uvolněná atmosféra nás provázela celým dnem, žáci PŠ dvouleté si užili všechny činnosti, což je odměnou pro nás všechny, kteří jsme se na přípravě dne podíleli.

 

Fotografie z projektového dne zobrazíte ve Fotogalerii.

 

Zapsal: Mgr. Jan Zorád

 

 

Zpět