Střední škola, základní škola a mateřská škola
pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4

Školní projekt

 

Za olympiádou do Ria

1. 6. 2017

 

Hlavní koordinátorka projektového dne: Mgr. H. Sklenářová

Videozáznam: Mgr. P. Crhonková

Fotodokumentace: L. Látalová

Tlumočila: L. Látalová

Závěrečnou zprávu z projektového dne vytvořila: Mgr. H. Hloušková, PaedDr. Z.  Úlehlová

Nástěnku z pořízených fotografií vytvořila: Mgr. H. Hloušková, PaedDr. Z. Úlehlová

Text na webové stránky zpracovala:  Mgr. E. Svobodová

Vytvoření tabulek k jednotlivým sportovním disciplínám: PaedDr. Z. Úlehlová

Zajištění motivačního filmu k danému tématu: Mgr. H. Sklenářová, K. Kučerová

Příprava stanovišť: Mgr. H. Sklenářová

Rozhodčí:

Běh na 20 – 60 m, běh přes překážky: Mgr. E. Červinková, Mgr. V. Dejnegová

Hod míčkem, hod medicinbalem: Mgr. M. Michalíková, Mgr. V. Voják

Skok z místa,  trojskok: Mgr. H. Marková, PaedDr. K. Říkovská

Pětiboj: T. Jiříčková, V. Valentová

Dovednosti s míčem: Mgr. T. Vozáková, Mgr. D. Stratilová

Výroba vlajek: Mgr. M. Šnajdr a žáci ZŠ

Výroba medailí: Mgr. P. Crhonková a žáci 7. třídy

Diplomy zpracovala: Mgr. T. Vozáková

Kulisy k olympiádě vytvořili: T. Pavlovský, J. Jiroutek

Příprava tělocvičny a kulis: Mgr. H. Sklenářová, J. Jiroutek, Mgr. J. Pučálka, Bc. Olga Králová, L. Látalová

Dorty s olympijskou tématikou upekla a nazdobila: Jana Reitingerová a paní kuchařky ze školní jídelny

 

Úvod
Šestý projektový den školního roku 2016/2017 jsme nazvali Za olympiádou do Ria.  Cílem tohoto projektového dne bylo přiblížit žákům průběh olympijských her v historii a současnosti. Každý žák si mohl prověřit své fyzické dovednosti v různých tělovýchovných disciplínách. U každého žáka se snažíme posilovat jeho smysl pro fair play a rozvíjet zdravé soupeření družstev. Navíc jsme tento projektový den pojali jako velkolepou oslavu MDD.

 

Věková skupina
Projektu se zúčastnili všichni žáci ZŠ, tedy prvního i druhého stupně.

 

Časová dotace v rámci vyučovacího procesu

vlastní akce (5 vyučovacích hodin)
viz průběh akce

 

Časový harmonogram

1. 6. 2017

8:30  –    9:30      slavnostní zahájení olympijských her

9:30  –  12:00       soutěže OH

12:00  –  12:30      vyhlášení výsledků

12:30  –  13:00      slavnostní ukončení olympijských her

 

Průběh akce

Žáci a pedagogové ZŠ se sešli v 8:30 hod. v tělocvičně školy. Paní ředitelka Mgr. Martina Michalíková a bůh Zeus (v podání pana školníka J. Jiroutky) slavnostně zahájili olympijské hry žáků naší ZŠ. Učitelé tělesné výchovy nám předvedli své trenérské dovednosti – paní učitelka Helena Sklenářová předvedla sestavu ve sportovní gymnastice a pan učitel Josef Pučálka ve fotbale. Poté žáci shlédli motivační film o historii a současnosti olympijských her, o sportovních disciplínách, které se v různých dobách měnily a nahrazovaly je jiné novější, modernější. Seznámili se také s úspěšnými českými sportovci, kteří v minulosti  získavali a i dnes  získávají olympijské medaile.

Žáci 9. ročníků přinesli a vztyčili olympijskou vlajku. Pan učitel Mirek Šnajdr, coby atlet, přinesl a zapálil olympijský oheň. Zazněla olympijská hymna, žáci a rozhodčí pronesli své sliby…

Paní učitelka Helena Sklenářová rozdělila žáky do pěti smíšených družstev. Každé družstvo představovalo jeden kontinent. Družstvo Ameriky mělo červená trička jeho vedoucí byla paní učitelka Eva Svobodová. Družstvo Asie mělo žlutá trička a jeho vedoucí byla paní učitelka Marcela Voždová. Žáci v černých tričkách představovali Afriku a jejich vedoucím byl pan učitel Josef Pučálka. Družstvo Austrálie soutěžilo v zelených tričkách pod vedením paní učitelky Vlaďky Piňosové. Družstvo Evropy v modrých tričkách vedly paní učitelky: Katka Vitásková a Monika Skřivánková. Družstva soutěžila na školním hřišti, v těchto sportovních disciplínách: v běhu, ve skoku, v hodu míčkem nebo medicinbalem, v pětiboji a v dovednosti s míčem. Žáci s radostí a nadšením soutěžili na stanovištích. Všichni zvítězili: červená Amerika v běhu, žlutá Asie v dovednostech s míčem, černá Afrika v hodu míčkem, modrá Evropa v pětiboji a zelená Austrálie ve skoku. Na závěr olympiády proběhlo slavnostní vyhodnocení družstev a vyhlášení výsledků v jednotlivých disciplínách. Po rozdělení diplomů a medailí všem zúčastněným, čekalo na žáky další milé překvapení – dorty pro všechny k MDD.

Olympijský oheň byl uhašen, olympiáda skončila. A protože tento projektový den byl posledním v tomto školním roce, zavítal mezi nás opět Kryštof Kolumbus, aby se s námi rozloučil a odplul zpátky do Evropy.

 

Zdroje a pomůcky

  • různé tělovýchovné nářadí, míče – kriketové, tenisové, medicinbal, tenisové rakety, metr, stopky apod.
  • výroba plakátu
  • podklady na interaktivní tabuli – film
  • fotoaparát, kamera

Zhodnocení projektového dne

Za olympiádou do Ria jsme se vydali v rámci šestého projektového dne, věnovaného kontinentu Jižní Amerika. Ve čtvrtek, 1. června, jsme v tělocvičně zahájili olympiádu našich žáků a zároveň oslavili den dětí. Žáci venku, na školním hřišti, soutěžili v různých atletických disciplínách a plnili dané úkoly. Po vyhodnocení družstev dostali medaile, diplomy a sladký dort. Radost z jejich zážitků můžete vidět na fotografiích z této vydařené akce.

Celý projektový den proběhl v uvolněné atmosféře a žáci i pedagogové si tento den náležitě užili. Za hladký průběh akce patří dík organizátorům a všem, kteří se podíleli na přípravě či průběhu projektového dne.

Poděkování patří také vedení školy za podporu a umožnění realizace tohoto projektu.

Fotografie z akce naleznete ve Fotogalerii.

 

Zapsala: Mgr. H. Hloušková, PaedDr. Z. Úlehlová

Zpět