Speciálněpedagogické a psychologické vyšetření se provádí na základě podání žádosti o poskytnutí poradenské služby a se souhlasem zákonného zástupce/plnoletého klienta. Podnětem jsou výukové či výchovné obtíže, predikce vývoje jedince a volba vhodných technik k podpoře rozvoje schopností a dovedností klienta. Realizujeme vstupní vyšetření, kontrolní, výstupní a jednorázová. Výstupy vyšetření jsou vydány písemně, slouží převážně jako podklad pro vypracování doporučení ke vzdělávání. Po vyšetření následuje vždy konzultace výstupů a konkrétních doporučení.

Průběh a místo vyšetření: ambulantní i terénní forma. Přítomnost zákonného zástupce je možná.

Speciálněpedagogické vyšetření:

 • posouzení školní zralosti
  • délka trvání: cca 45 minut
  • náplň: posouzení laterality, jemné motoriky, grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání, řeči, rozumových schopností
   a schopnosti koncentrace
  • výstupem je:
 • posouzení vzdělávacích potřeb
  • délka trvání: 1 – 1,5 hod.
  • náplň: posouzení čtenářských dovedností, písemného projevu, úroveň komunikace (komunikační kanál, výslovnost, úroveň slovní zásoby, jazykového citu, způsobu vyjadřování a porozumění), sluchové a zrakové percepce
  • výstupem je:

Psychologické vyšetření:

 • hodnocení psychomotorického vývoje dítěte u dětí v MŠ či zatím školsky nezařazených
  • délka trvání: cca 1 hod.
  • náplň: posouzení grafomotoriky, adaptivních schopností, řeči, sociálních dovedností, mnestických funkcí, zrakové a sluchové percepce…
 • posouzení školní zralosti, laterality u předškoláků
  • délka trvání: cca 1,5 hod.
  • náplň: zjištění úrovně rozumových schopností, grafomotoriky, paměti, pracovních návyků, komunikačních dovedností, předpočetních představ, zrakové a sluchové percepce, sociální zralosti
 • diagnostika rozumových schopností, osobnostní charakteristik
  • délka trvání: cca 3 hod.
  • náplň: výkonové metody pro zjištění úrovně intelektových schopností, projektivní a dotazníkové metody pro analýzu struktury a dynamiky osobnosti

Překlad do znakového jazyka